Ashley, 2006
Ashley graphite, 10" x 6"

fri, 15-Oct-2010 8:34